< THE BUILDING Transitostad Transito City HOME < MARJOLEIN DE GROEN
HOME = beeldende kunst

PAGE > foto's

PAGE > films

PAGE > projecten

PAGE > tentoonstellingen

PAGE > tekeningen

PAGE > luchten

PAGE >informatie


MAIL >
contact

'Transitostad: De kwaliteit van tijdelijkheid' is een initiatief van The Building. Ingegeven door de trend dat steden een eigen identiteit en specialiteit moeten uitdragen. Het begrip creativiteit wordt te pas en te onpas gebezigd. Arnhem dicht zichzelf toe DE modestad te zijn, en is Eindhoven niet DE designstad aan het worden? Weinig steden kijken werkelijk naar zichzelf en zoeken de eigen kwaliteit, veel liever kijken stadsbesturen en beslissers naar de andere de grotere steden en proberen zich te spiegelen. “Er gaat niets boven Groningen” is misschien de enige stad in Nederland die uitgaat van de eigenheid, kennis en cultuur die in de stad aanwezig is. “Het is zo jammer dat veel mensen na hun studie de stad verlaten en elders hun kennis en creativiteit inzetten” is een veelgehoorde zin in het Arnhemse. Een zin die overigens ook voor veel andere steden geldt. Tijdelijke bewoners halen wat er te halen valt en trekken door naar andere grotere creatievere gebieden en steden.
Met het beeld van de Transitostad kantelt The Building tijdelijkheid van een negatieve naar een positieve eigenschap. Tijdelijkheid wordt kwaliteit, de eigenheid, het karakter van een stad. Tijdelijke woonwijken, tijdelijke bestuurders, tijdelijke presentatie- en tentoonstellingsruimten. In een Transitostad staan de ontwikkelingen en activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sociaal en economisch gebied allemaal in het teken van tijdelijkheid. Iedere deelnemer, of dat nu een persoon, bedrijf of onderwijsinstelling is geeft en neemt. Een ruilhandel, een uitwisseling van ervaring, kennis en gegevens in een tijdelijke en daarmee voortdurende veranderende constellatie van personen en disciplines.

'Transitostad', 5.50 x 1.80 meter, gelakt plaatstaal 2 lagen folie, juni 2005
Uitgevoerd en gesponsord door: Naamplaat BV, Hardenberg
Te zien op groepstentoonstelling “Simplicity & Complexity”, Breda, 2005
en in Kunsthuis G.A.N.G. Arnhem, 2005
“Transito City: The quality of temporality” is an initiative of The Building. In reaction on the trend of cities having their own identity and specialities. The idea of creativity is being used at random. Arnhem says it's THE city of fashion, Eindhoven is becoming THE city of design. Few cities really research their own qualities, City Councils much rather look to bigger cities and try to mirror them. “There's nothing that goes beyond Groningen” might be the only city in Holland that shows its own identity, knowledge and culture. “It's a pity that a lot of students leave town and use their knowledge and creativity elsewhere” you can hear in Arnhem, and in a lot of other cities. Temporary inhabitants catch as catch can and move over to bigger and more creative areas.
With the image of Transito City The Building changes temporality from a negative to a positive view. It becomes quality, the identity, the character of a city. Temporary departments, councils, exhibitonspaces. In a Transito City all development and activity on a cultural, social and economical level is temporal. Every participant, whether person, company of institute gives and takes. A trade of experience, knowledge and information in a temporal and constantly changing constellation of people and disciplins.

'Transitostad', 5.50 x 1.80 meters, painted steel, 2 layers of foil, June 2005
Made and sponsored by: Naamplaat BV, Hardenberg
Shown at groupexhibition “Simplicity & Complexity”, Breda, 2005
and Kunsthuis G.A.N.G. Arnhem, 2005